Siyah Yüze Beyaz Maske

 

11 Eylül sonras›, bir taraftan olay›n yap›l›fl biçimine, “terör”e karfl› tepkilere bir taraftan da
Amerika’n›n hedef al›nd›¤› düflünülerek sevinç gösterilerine flahit olmufltuk. Hatta ‹stanbul
Fatih’te bir bakkal amca 11 Eylül günü yüzünde içindeki rahatl›¤›n yans›mas› ile aynen flu
cümleyi sarf etmiflti: “Amerika’dan büyük Allah var”. Zihinlerdeki Amerika imaj›n› a盤a ç›-
karan koca bir kitaptan daha anlaml› bir cümleydi bu. Kan, vahflet, sald›rganl›k, isti¤na ve
istikbar ile oluflan ve Bat› d›fl› dünyan›n neredeyse tamam›nda “cellat”a dönüflen Amerikan
imaj›n›n 11 Eylül’de yara almas›na insanlar do¤al olarak sevinmifllerdi. Bugün ayn› insanlar,
Obama’n›n seçilmesi üzerine, Kenya’da, Güney Amerika’da, Türkiye’de, Ortado-
¤u’da hatta Filistin’de seviniyorlar. -Bakkal amca ne düflünüyor ayr› bir merak konusu tabii.

 

 

11 Eylül sonrası, bir taraftan olayın yapılış biçimine, “terör”e karşı tepkilere bir taraftan da Amerika’nın hedef alındığı düşünülerek sevinç gösterilerine şahit olmuştuk. Hatta İstanbul Fatih’te bir bakkal amca 11 Eylül günü yüzünde içindeki rahatlığın yansıması ile aynen şu cümleyi sarf etmişti: “Amerika’dan büyük Allah var”. Zihinlerdeki Amerika imajın› açığa çıkaran koca bir kitaptan daha anlamlı bir cümleydi bu. Kan, vahşet, saldırganlık, istiğna ve istikbar ile oluşan ve Batı dışı dünyanın neredeyse tamamında “cellat”a dönüşen amerikanın imajının  11 Eylül’de yara almasına insanlar doğal olarak sevinmişlerdi. Bugün aynı insanlar obamının seçilmesi üzerine , Kenya’da, Güney Amerika’da, Türkiye’de, Ortadoğu’da hatta Filistin’de seviniyorlar. Bakkal amca ne düşünüyor merak konusu tabii. 

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.


 


 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348
 • Sayı: 347
 • Sayı: 346
 • Sayı: 345
 • Sayı: 344
 • Sayı: 343
 • Sayı: 342
 • Sayı: 341
 • Sayı: 340