Hasbihal

 

Değerliokuyucularımız,. 
Dergimizinyenibirsayısıyladahasizleriselamlıyoruz. 
Eylül-EkimsayımızTürkiye'debirhükümetkrizinin.yaşandığıgünleretesadüfetti.Sistemin, 
herbakımdantıkanışıelbettesiyasetedeyansı-makta,çözümsüzlüklerheralandaolduğugibi 
politikarenadadakendisinigöstermektedir.Dergimizyayınahazırlandığısıradanasılbirgeliş-meseyritakibedeceğibelliolmayanhükümet 
kurmaçabalarınıvebuçabalariçindeçevrilen 
entrikaları,oyunlarıvemedyanınbukrizesnasındatakındığıtavrıbirsonrakisayımızabırakırkenEylül-Ekimsayımızdaglobalveyerelsisteminvardığıtıkanmanoktasıylabirlikteyeni 
açılımvemeşruiyetarayışlarınabirçözümolarakveyükselenîşlamiuyanışıvehareketlerietkiMeştirmekamacıylaİslam'avemüslümanlara 
karşıtakındığıtavrı,buyenitavırlabirliktemüslümangrupvecemaatleriniçinegirdiklerideği-şimsürecini,bukonudakizaafları,sapmalarıele 
almayaçalıştık. 
AbdullahYıldızveMesutKaraşahan'ınsistetnîslamuzlaşmasıveİslam'ınmillileştirilmesibakımındankonuyuelealançalışmalarınıveŞemsettinÖzdemir'incemaatleşmelerdekizaaflara 
ilişkinvakfımızdaverdiğiseminerinmetninibu 
gelişmelereışıktutmasıümidiyledikkatlerinize. 
sunuyoruz.YinebusayımızdaProf.Dr.BurhanettinÇan'ıntemiztoplumhadisesiniKur'anî 
açıdanirdeleyençalışmasınındevamınıbulacaksınız.MüslümanulusdevletlerbaşlıklıMarjorie 
Kelly'denSedatNamdar'ınyaptığıçeviriyi, 
HikmetKaraman'ınSuudiArabistan'dakiidamlarçerçevesindecereyanedentartışmalardanyolaçıkarakkalemealdığısaltanatveİslamiyönetimlereilişkinyazısınıveYrd.Doç.Dr.Dolunay 
Çevik'insosyo-kültüryapımızailişkindeğerlendirmesiniokuyabilirsiniz. 
Türkiyesayfalarımızdaiseyinesonhaftaların 
gündemdeolankonularındanKuzeyIrak'ailiş-kinyaşanangelişmeleriveözellikleDublinJoplantılarınıelealanbirincelemeylePat:rikhaneve 
Ortodokszirvesiçevresindegündemegelentartışmalaradeğinenbirçalışmayıbulabilirsiniz. 
Dünyaköşemizdeiseönümüzdekisayıdadaha 
gçnişbirşekildeelealmayıdüşündüğümüzve 
bugünlerdebirdönümnoktasınageldiğigörülen 
BosnameselesiüzerineDayanışmaVakfıBaş-kanıCevat.Özkayaileyaptığımızsöyleşiyi 
sunuyoruz. 
YenibirÜmran'dabuluşmakdileğiyle, 
Allah'ınselamverahmetiüzeriniziolsun. 

 

EDİTÖR                                          Eylül-Ekim 1995, Sayı:27, Sayfa:2

Değerli okuyucularımız, Dergimizin yeni bir sayısıyla daha sizleri selamlıyoruz. Eylül-Ekim sayımız Türkiye'de bir hükümet krizinin yaşandığı günlere tesadüf etti. Sistemin, her bakımdan tıkanışı elbette siyasete de yansımakta, çözümsüzlükler her alanda olduğu gibi politik arenada da kendisini göstermektedir. Dergimiz yayına hazırlandığı sırada nasıl bir gelişme seyri takibedeceği belli olmayan hükümet kurma çabalarını ve bu çabalar içinde çevrilen entrikaları, oyunları ve medyanın bu kriz esnasında takındığı tavrı bir sonraki sayımıza bırakırken Eylül-Ekim sayımızda global ve yerel sistemin vardığı tıkanma noktasıyla birlikte yeni açılım ve meşruiyet arayışlarına bir çözüm olarak ve yükselen İslami uyanışı ve hareketleri etkisizleştirmek amacıyla İslam'a ve müslümanlara karşı takındığı tavrı, bu yeni tavırla birlikte müslüman grup ve cemaatlerin içine girdikleri değişim sürecini, bu konudaki zaafları, sapmaları ele almaya çalıştık. Abdullah Yıldız ve Mesut Karaşahan'ın sistem-İslam uzlaşması ve İslam'ın millileştirilmesi bakımından konuyu ele alan çalışmalarını ve Şemsettin Özdemir'in cemaatleşmelerdeki zaaflara ilişkin vakfımızda verdiği seminerin metnini bu gelişmelere ışık tutması ümidiyle dikkatlerinize sunuyoruz. Yine bu sayımızda Prof. Dr. Burhanettin Can'ın temiz toplum hadisesini Kur'anî açıdan irdeleyen çalışmasının devamını bulacaksınız. Müslüman ulus devletler başlıklı Marjorie Kelly'den Sedat Namdar'ın yaptığı çeviriyi, Hikmet Karaman'ın Suudi Arabistan'daki idamlar çerçevesinde cereyan eden tartışmalardan yola çıkarak kaleme aldığı saltanat ve İslami yönetimlere ilişkin yazısını ve Yrd. Doç. Dr. Dolunay Çevik'in sosyo-kültür yapımıza ilişkin değerlendirmesini okuyabilirsiniz. Türkiye sayfalarımızda ise yine son haftaların gündemde olan konularından Kuzey Irak'a ilişkin yaşanan gelişmeleri ve özellikle Dublin toplantılarını ele alan bir incelemeyle Patrikhane ve Ortodoks zirvesi çevresinde gündeme gelen tartışmalara değinen bir çalışmayı bulabilirsiniz. Dünya köşemizde ise önümüzdeki sayıda daha  geniş bir şekilde ele almayı düşündüğümüz ve bugünlerde bir dönüm noktasına geldiği görülen Bosna meselesi üzerine Dayanışma Vakfı Başkanı Cevat Özkaya ile yaptığımız söyleşiyi sunuyoruz. Yeni bir Ümran'da buluşmak dileğiyle, Allah'ın selam ve rahmeti üzerinize olsun.

 


 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348
 • Sayı: 347
 • Sayı: 346
 • Sayı: 345
 • Sayı: 344
 • Sayı: 343
 • Sayı: 342
 • Sayı: 341
 • Sayı: 340