Aile'nin Dönüşümü

     Editör                                                                Mart 2010, Sayı: 187, Sayfa: 1

 

Son yıllarda ağırlıklı olarak gündem, darbe ve vesayetçi yapılanmaların halkı kafesleme
faaliyetleri etrafındaki tartışmalarla şekillendi. Bunun yanında dünyada da
önemli gelişmeler yaşandı. Filistin, ‹ran, Afganistan ve tabii küresel imparatorluk
ABD’de. Dergimizin gündem sayfalarında dünyada ve Türkiye’de öne çıkan olaylardan
birkaçının değerlendirmesi yer alıyor. Cevat Özkaya ve Dilaver Demirağ Türkiye’de yaşanan
hukuk(suzluk) tartışmalarını hem tarihsel hem de zihniyet konumlanışı bakımından
analiz ettiler.
Elbette toplumsal hayattaki gelişmeler sadece bununla sınırlı değil. Aileden ekonomiye
değin bir dizi değişim ve dönüşüm söz konusu. ‹çinde yaşadığımız dünyada aile yapısı da
ciddi bir değişim/dönüşüm geçirmekte.
Türkiye’deki aile yapısı değişiyor ama Türkiye’de standart bir aile yapısının olmadığı da
ortada. RTÜK Başkanı Davut Dursun aile yapısının farklılığından hareketle şunları ifade
ediyor: “Türk aile yapısı deyince şehirli aileyi mi kastediyoruz, köylü aileyi mi? Yoksa geniş
aileyi mi, çekirdek aileyi mi? ‹stanbul’dakini mi, Hâkkari’dekini mi? Standardı bulmak
sanıldığı kadar kolay değil. Söylenmesi gereken şey, aile yapısının korunmasının önemsenmesi
olmalı!”
Aile yapısının değişme nedenlerini şöyle sıralayabiliriz: Değişen mekânlar, değişen hayat
kazanma biçimleri, aile kompozisyonunda değişmeler, roller ve ilişkilerde yaşanan değişim,
kadının çalışmasıyla değişen ev içi roller, çocuk yetiştirilmesi, konum sağlamak,
güvence ve uyum. Türkiye’de ailenin kentleşmeyle beraber, sosyal etkileşim, kişiler arası
bağlılık ve karşılıklı bağımlılığa dayanan yeni yapısı içinde melezleştiğini, bunun da farklı
bir aile yapısını oluşturduğunu ifade edebiliriz. Türkiye’de ailenin gerek geleneksel, gerekse
çağdaş toplum yapılarında görmediğimiz kendine özgü bir yapı kazandığını, toplumun
değişim ve dönüşüm sürecinde bu durumun özel bir aile yapısı yarattığını ortaya koyan
bir dosya Ailenin Dönüşümü. Bu çerçevede Burhanettin Can, Mustafa Aydın, Kadir
Canatan, Mustafa Tekin ve H. Vicdan Tekin yazılarıyla aile yapısında meydana gelen dönüşümü
anlamayı ve değerlerimizden hareketle bu konuda yapılabilecekleri ortaya koydular.
Bu çerçevede Türkiye’de Aile (Ailenin Yapısal Özellikleri, ‹şlevleri ve Değişimi)
adlı araştırmanın verileri de oldukça önemli. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Merkezi (SEKAM)
tarafından yapılan araştırmayı aile yapısında meydana gelen değişimleri anlamak
için Celalettin Vatandaş ile konuştuk.
Yaşayan ‹slam bölümünde Özcan Taşçı eleştirel akıl ve orta ümmet kavramlarından
hareketle ‹slam düşüncesi okumalarında karşımıza çıkan kimi sorunları irdeledi. Düşünce
sayfamızda ‹brahim Alan ‹slamcılık araştırmalarında öne çıkan muhafazakâr yaklaşımı
‹smail Kara’nın son kitabı üzerinden masaya yatırdı.
Kültür sanat bölümünde söyleşi konuğumuz eleştirmen Ömer Lekesiz. Kendisiyle eleştiri,
eleştiri anlayışı ve eleştiri dünyasındaki güncel kimi tartışmaları konuştuk. Ayrıca Ekrem
Sakar ve Habil Sağlam kitap eleştirileri ile katkıda bulundular. Süleyman Ceran ise
Tanr›n›n Kitab› filmi üzerinden Hollywood’un yeni yönelimlerini ele ald›.
Yeni sayımızda buluşmak üzere.

     Son yıllarda ağırlıklı olarak gündem, darbe ve vesayetçi yapılanmaların halkı kafesleme faaliyetleri etrafındaki tartışmalarla şekillendi. Bunun yanında dünyada da önemli gelişmeler yaşandı. Filistin, İran, Afganistan ve tabii küresel imparatorluk ABD’de. Dergimizin gündem sayfalarında dünyada ve Türkiye’de öne çıkan olaylardan birkaçının değerlendirmesi yer alıyor. Cevat Özkaya ve Dilaver Demirağ Türkiye’de yaşanan hukuk(suzluk) tartışmalarını hem tarihsel hem de zihniyet konumlanışı bakımından analiz ettiler.

     Elbette toplumsal hayattaki gelişmeler sadece bununla sınırlı değil. Aileden ekonomiye değin bir dizi değişim ve dönüşüm söz konusu. İçinde yaşadığımız dünyada aile yapısı da ciddi bir değişim/dönüşüm geçirmekte.

     Türkiye’deki aile yapısı değişiyor ama Türkiye’de standart bir aile yapısının olmadığı da ortada. RTÜK Başkanı Davut Dursun aile yapısının farklılığından hareketle şunları ifade ediyor: “Türk aile yapısı deyince şehirli aileyi mi kastediyoruz, köylü aileyi mi? Yoksa geniş aileyi mi, çekirdek aileyi mi? İstanbul’da kini mi, Hâkkari’de kini mi? Standardı bulmak sanıldığı kadar kolay değil. Söylenmesi gereken şey, aile yapısının korunmasının önemsenmesi olmalı!”

     Aile yapısının değişme nedenlerini şöyle sıralayabiliriz: Değişen mekânlar, değişen hayat kazanma biçimleri, aile kompozisyonunda değişmeler, roller ve ilişkilerde yaşanan değişim, kadının çalışmasıyla değişen ev içi roller, çocuk yetiştirilmesi, konum sağlamak, güvence ve uyum. Türkiye’de ailenin kentleşmeyle beraber, sosyal etkileşim, kişiler arası bağlılık ve karşılıklı bağımlılığa dayanan yeni yapısı içinde melezleştiğini, bunun da farklı bir aile yapısını oluşturduğunu ifade edebiliriz. Türkiye’de ailenin gerek geleneksel, gerekse çağdaş toplum yapılarında görmediğimiz kendine özgü bir yapı kazandığını, toplumun değişim ve dönüşüm sürecinde bu durumun özel bir aile yapısı yarattığını ortaya koyan bir dosya Ailenin Dönüşümü. Bu çerçevede Burhanettin Can, Mustafa Aydın, Kadir Canatan, Mustafa Tekin ve H. Vicdan Tekin yazılarıyla aile yapısında meydana gelen dönüşümü anlamayı ve değerlerimizden hareketle bu konuda yapılabilecekleri ortaya koydular. Bu çerçevede Türkiye’de Aile (Ailenin Yapısal Özellikleri, İşlevleri ve Değişimi) adlı araştırmanın verileri de oldukça önemli. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Merkezi (SEKAM) tarafından yapılan araştırmayı aile yapısında meydana gelen değişimleri anlamak için Celalettin Vatandaş ile konuştuk.

     Yaşayan İslam bölümünde Özcan Taşçı eleştirel akıl ve orta ümmet kavramlarından hareketle İslam düşüncesi okumalarında karşımıza çıkan kimi sorunları irdeledi. Düşünce sayfamızda İbrahim Alan İslamcılık araştırmalarında öne çıkan muhafazakâr yaklaşımı İsmail Kara’nın son kitabı üzerinden masaya yatırdı.

     Kültür sanat bölümünde söyleşi konuğumuz eleştirmen Ömer Lekesiz. Kendisiyle eleştiri, eleştiri anlayışı ve eleştiri dünyasındaki güncel kimi tartışmaları konuştuk. Ayrıca Ekrem Sakar ve Habil Sağlam kitap eleştirileri ile katkıda bulundular. Süleyman Ceran ise Tanrının Kitabı filmi üzerinden Hollywood’un yeni yönelimlerini ele aldı.

     Yeni sayımızda buluşmak üzere.

                                                                                                              Umran    

 


 • Sayı: 358
 • Sayı: 357
 • Sayı: 356
 • Sayı: 355
 • Sayı: 354
 • Sayı: 353
 • Sayı: 352
 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348
 • Sayı: 347