Hayır Yarışı

 

Her sene özellikle Ramazan ay›nda hortlat›lan “sanal” irticâ yaygaralar›na ra¤-
men, mübarek “Kur’ân ve Rahmet Ay›” daha bir canl›, heyecanl› ve coflkulu yaflan›-
yor, hamdolsun.
Ramazan’ da manevi duyarl›l›klar› güçlenen, oruç sayesinde açl›¤› ve aç insanlar›
n s›k›nt›s›n› kendi nefislerinde tecrübe ederek yürekleri yumuflayan müminler,
fert fert veya çeflitli hay›r kurumlar› arac›l›¤›yla infaklarda bulunarak yoksul kardefllerinin
yard›m›na kofluyorlar. Haramlardan kaç›narak, namazlar›na daha bir özen
göstererek, Kur’ân okuyup dinleyerek, camileri doldurarak, teravihlere koflarak, yak›
nlar›n› ve yoksullar› iftara davet ederek, bir gelenek halini alan Ramazan etkinliklerine
kat›larak, kumanya da¤›tarak, fitre, zekat ve sadaka vererek Ramazan’› dolu
dolu yaflamaya gayret eden halk›m›z›n, ‘hay›rlarda yar›flan’ hay›rl› bir ümmet olaca¤›
n› umut ediyoruz.
Ve, iki yüzy›ld›r yukar›dan afla¤› dayat›lan Bat› tipi seküler yaflam biçimine ra¤-
men, halk›m›z›n Ramazan’da olabildi¤ince ‹slami bir hayat yaflamas›n›, bu dayatmalara
karfl› bir “hay›r” duruflu olarak okuyor; her y›l Ramazan günlerinde kopar›lan
irtica yaygaralar›na da anlaml› bir “hây›r!” cevab› olarak görüyoruz. Ayn› zamanda
öze, asla, f›trata dönüfl süreci ifade etti¤ine inand›¤›m›z bu hay›rl› geliflmenin
ölü topra¤›n yeniden canlan›fl›na/dirilifline dönüflmesi için dua ediyoruz.
“…Bir bak›yorsun yeryüzü kupkuru; ama ona su(ya¤mur) indirdi¤imizde, (bir de
bak›yorsun) canlan›p kabarm›fl ve her türden güzel ekinler ortaya koymufl.” (22/5)
‹nan›yoruz ki, müminler bu ayda Kur’ân’›n hayat veren (8/24) mesaj›yla hem
kendilerini hem de çevrelerini buluflturabilirlerse, ölü san›lan halk bir anda yeniden
dirilecektir!
“‹nananlar için hâlâ vakit gelmedi mi ki, kalpleri Allah’›n zikrine(Kur’ân’a) ve
inen hakka huflû duysun ve bundan önce kendilerine kitap verilmifl, sonra da üzerlerinden
uzun zaman geçmekle kalpleri kat›laflm›fl, ço¤u da yoldan ç›km›fl kimseler gibi
olmas›nlar. Bilin ki, Allah cans›z/ölü hale gelen topra¤a yeniden hayat verir! Belki
akl›n›z› kullan›rs›n›z diye size âyetleri aç›klad›k.” (57/16-17)
Umran’›n bu say›s›nda, Kur’ân ve rahmet ay› olan Ramazan’la daha bir öne ç›-
kan, müminlerin “hay›r” yar›fl›n› kapa¤a tafl›d›k. Kur’ân ve oruç bereketiyle dirilen
milletimizin, ‘Hayra engel olmak isteyen’ (68/12) harici ve dahili fler cephesine inat,
‘hay›rlarda yar›flma’ (3/114) çabas›, gelece¤e dair umutlar›m›z› pekifltiriyor. Bu sebeple,
‹slâm’da “hay›r” kavram› ve hay›rlarda yar›flma gelene¤i baflta olmak üzere,
infak-zekat-sadaka ibadetini, son y›llarda milletimizin deste¤iyle büyüyen hay›r
kurumlar›n› ve faaliyetlerini, Ramazan’da yap›lan di¤er hay›rl› faaliyetleri gündeme
getiriyoruz. Abdullah Y›ld›z, Dr.Kerim Bulad› ve Ali Nar’›n konuya dair yaz›-
lar›n› Ahmet Yaflar Hoca ve A.Cemil Ertunç’un metinleri ile Y›ld›r›m Cano¤-
lu’nun genifl analizi zenginlefltiriyor.
Bu say›da ayr›ca; Papa XVI.Benediktus’un ‹slâm ve Peygamberimiz hakk›ndaki
çirkin demeci ve arkaplan› tahlil ediriliyor. Doç.Dr.Mahmut Ayd›n, Mesut Karaflahan
ve Ahmet Da¤’›n yaz›lar›n›, ek’te N.K›z›lkaya’n›n Dermengheim’in Hz.Peygamber
kitab›na dair de¤erlendirmesi bütünlüyor.
Umran’›n Gündem bölümünde, sanal irtica yaygaralar› de¤erlendirilirken; Düflünce
bölümünde As›m Öz ve Nurettin Özcan’›n derinlikli yaz›lar› yer al›yor.
Yeni Umran’larda buluflmak duâs›yla, “hay›r”l› Ramazanlar; kutlu Bayramlar
diliyoruz.

 

EDİTÖR                                           Ekim 2006, Sayı:146, Sayfa:1

Her sene özellikle Ramazan ayında hortlatılan “sanal” irticâ yaygaralarına rağmen, mübarek “Kur’ân ve Rahmet Ayı” daha bir canlı, heyecanlı ve coşkulu yaşanıyor, hamdolsun. Ramazan’ da manevi duyarlılıkları güçlenen, oruç sayesinde açlığı ve aç insanların sıkıntısını kendi nefislerinde tecrübe ederek yürekleri yumuşayan müminler, fert fert veya çeşitli hayır kurumları aracılığıyla infaklarda bulunarak yoksul kardeşlerinin yardımına koşuyorlar. Haramlardan kaçınarak, namazlarına daha bir özen göstererek, Kur’ân okuyup dinleyerek, camileri doldurarak, teravihlere koşarak, yakınlarını ve yoksulları iftara davet ederek, bir gelenek halini alan Ramazan etkinliklerine katılarak, kumanya dağıtarak, fitre, zekat ve sadaka vererek Ramazan’ı dolu dolu yaşamaya gayret eden halkımızın, ‘hayırlarda yarışan hayırlı bir ümmet olacağını umut ediyoruz. Ve, iki yüzyıldır yukarıdan aşağı dayatılan Batı tipi seküler yaşam biçimine rağmen, halkımızın Ramazan’da olabildiğince İslami bir hayat yaşamasını, bu dayatmalara karşı bir “hayır” duruşu olarak okuyor; her yıl Ramazan günlerinde koparılan irtica yaygaralarına da anlamlı bir “hâyır!” cevabı olarak görüyoruz. Aynı zamanda öze, asla, fıtrata dönüş süreci ifade ettiğine inandığımız bu hayırlı gelişmenin ölü toprağın yeniden canlanışına/dirilişine dönüşmesi için dua ediyoruz. “…Bir bakıyorsun yeryüzü kupkuru; ama ona su (yağmur) indirdiğimizde, (bir de bakıyorsun) canlanıp kabarmış ve her türden güzel ekinler ortaya koymuş.” (22/5)İnanıyoruz ki, müminler bu ayda Kur’ân’ın hayat veren (8/24) mesajıyla hem kendilerini hem de çevrelerini buluşturabilirlerse, ölü sanılan halk bir anda yeniden dirilecektir! “İnananlar için hâlâ vakit gelmedi mi ki, kalpleri Allah’ın zikrine (Kur’ân’a) ve inen hakka huşû duysun ve bundan önce kendilerine kitap verilmiş, sonra da üzerlerinden uzun zaman geçmekle kalpleri katılaşmış, çoğu da yoldan çıkmış kimseler gibi olmasınlar. Bilin ki, Allah cansız/ölü hale gelen toprağa yeniden hayat verir! Belki aklınızı kullanırsınız diye size âyetleri açıkladık.” (57/16-17) Umran’ın bu sayısında, Kur’ân ve rahmet ayı olan Ramazan’la daha bir öne çıkan, müminlerin “hayır” yarışını kapağa taşıdık. Kur’ân ve oruç bereketiyle dirilen milletimizin, ‘Hayra engel olmak isteyen’ (68/12) harici ve dahili şer cephesine inat, ‘hayırlarda yarışma’ (3/114) çabası, geleceğe dair umutlarımızı pekiştiriyor. Bu sebeple, İslâm’da “hayır” kavramı ve hayırlarda yarışma geleneği başta olmak üzere,infak-zekat-sadaka ibadetini, son yıllarda milletimizin desteğiyle büyüyen hayır kurumlarını ve faaliyetlerini, Ramazan’da yapılan diğer hayırlı faaliyetleri gündeme getiriyoruz. Abdullah Yıldız, Dr.Kerim Buladı ve Ali Nar’ın konuya dair yazılarını Ahmet Yaşar Hoca ve A.Cemil Ertunç’un metinleri ile Yıldırım Canoğlu’nun geniş analizi zenginleştiriyor. Bu sayıda ayrıca; Papa XVI.Benediktus’un İslâm ve Peygamberimiz hakkındaki çirkin demeci ve arkaplanı tahlil ediriliyor. Doç.Dr.Mahmut Aydın, Mesut Karaşahan ve Ahmet Dağ’ın yazılarını, ek’te N.Kızılkaya’nın Dermengheim’in Hz.Peygamber kitabına dair değerlendirmesi bütünlüyor. Umran’ın Gündem bölümünde, sanal irtica yaygaraları değerlendirilirken; Düşünce bölümünde Asım Öz ve Nurettin Özcan’ın derinlikli yazıları yer alıyor.Yeni Umran’larda buluşmak duâsıyla, “hayır”lı Ramazanlar; kutlu Bayramlar diliyoruz.

 


 • Sayı: 359
 • Sayı: 358
 • Sayı: 357
 • Sayı: 356
 • Sayı: 355
 • Sayı: 354
 • Sayı: 353
 • Sayı: 352
 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348