Batı Bir Kazadır

 

“Bat› bir kazad›r” der Garaudy. Tarihi gözden geçirdikten sonra, düflünür,
insanl›¤›n ana mecras›ndan bir sapma olarak Bat›’y›, bir kaza yani anormal bir
durum olarak tan›mlar. Bat›, insanl›k için tali, sun’i bir yoldur. Yaflanan küresel
ekonomik kriz bunu bütün dünyaya bir kere daha ispatlad›. Yaflanan krizin
alt›nda, Bat›’y› meydana getiren temeller var: “Vahfli bireyselcilik ve ac›mas›z
rekabet”in neticesinde oluflan piyasa tektanr›c›l›¤›, insan› kazand›¤› oranda
de¤erli gören, insan iliflkilerini piyasaya indirgemifl anlay›fl (homo economicus) ve
insans›z spekülatif ekonomik sistem…

Batı Bir Kazadır

Editör                                                                                  Kasım 2008, Sayı:171, Sayfa: 1

“Batı bir kazadır” der Garaudy. Tarihi gözden geçirdikten sonra, düşünür, insanlığın ana mecrasından bir sapma olarak Batı’yı , bir kaza yani anormal bir durum olarak tanımlar. Batı, insanlık için tali, sun’i bir yoldur. Yaflanan küresel ekonomik kriz bunu bütün dünyaya bir kere daha ispatladı. Yaflanan krizin altında, Batı’yı meydana getiren temeller var:  “Vahşi bireyselcilik ve acımasız rekabet”in neticesinde oluşan piyasa tek tanrıcılığı, insanı kazandığı oranda değerli gören, insan ilişkilerini piyasaya indirgemiş anlayış (homo economicus) ve insansız spekülatif ekonomik sistem…

 

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.


 


 • Sayı: 358
 • Sayı: 357
 • Sayı: 356
 • Sayı: 355
 • Sayı: 354
 • Sayı: 353
 • Sayı: 352
 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348
 • Sayı: 347