Hasbihal

 

Değerliokuyucularımız, 
YenibirUmran'lasizleriselamlıyoruz.. 
Buyenisayımızlagerekmuhteva,gereksehacimitibariyledaha 
'birbeğeniylekarşılayacağınızıumduğumuzbirdergisunmaya 
çalışıyoruzsizlere. 
AğırlıklıolarakelealdığımızkonuöncekisayımızdadabelirttiğimizgibiTürkiye'nindemokrasimacerası.Birdiğerdeyişle 
TürkiyeCumhuriyetidevletsistemininkuruluşundanveözel-•likledeçokpartilisiyasalhayatageçilişindenbuyana 
demokratikleşmeyolundakitaahhütlerniyerinegetirmeyişi. 
Demokrasikonusuelbettemüslümanlarâçısındariteorik 
düzlemdetartışılağelenvetartışılmasındagerekenbirhusus. 
Ancakbizburadakonuyubuyönüyledeğil,Türkiye'nin 
pratiğiaçısındanelealıyorpesistefnisorgulamayayönelik 
çabalarabirkatkıdabulunmakistiyoruzr 
Bubakımdankalemealınanyazılarınyanısıragerçekleştirdiğimizsoruşturmanında"sisteminğ-emokrâsi 
6yunu"ndalcısisperdesininaralanmasındafaydalıolacağı 
kanaatindeyiz..--,• 
YinebusayımızdaailedenHabitatIItartışmalarına,Ortadoğu 
barışsürecinden,Çeçenistan'dakisongelişmelerekadarbir 
dizikonuylailgilideneme,incelerhe,söyleşivesemineri 
okuyucularımızınistifadesinesunuyoruz.', 
YeniUmran'lardabuluşmakdileğiyle, 

 

EDİTÖR                                        Mayıs-Haziran 1996, Sayı:31, Sayfa:1

Değerli okuyucularımız, Yeni bir Umran'la sizleri selamlıyoruz.. Bu yeni sayımızla gerek muhteva, gerekse hacim itibariyle daha bir beğeniyle karşılayacağınızı umduğumuz bir dergi sunmaya çalışıyoruz sizlere. Ağırlıklı olarak ele aldığımız konu önceki sayımızda da belirttiğimiz gibi Türkiye'nin demokrasi macerası. Bir diğer deyişle Türkiye Cumhuriyeti devlet sisteminin kuruluşundan ve özelliklede çok partili siyasal hayata geçilişinden bu yana demokratikleşme yolunda ki taahhütlerni yerine getirmeyişi. Demokrasi konusu elbette müslümanlar âçısından teorik düzlemde tartışıla gelen ve tartışılmasında gereken bir husus. Ancak biz burada konuyu bu yönüyle değil, Türkiye'nin pratiği açısından ele alıyor pesistefni sorgulamaya yönelik çabalara bir katkıda bulunmak istiyoruz.Bu bakımdan kaleme alınan yazıların yanısıra gerçekleştirdiğimiz soruşturmanında "sistemin demokrâsi oyunu"ndaki sis perdesinin aralanmasında faydalı olacağı kanaatindeyiz. Yine bu sayımızda aileden HabitatIItartışmalarına, Ortadoğu barış sürecinden, Çeçenistan'daki son gelişmelere kadar bir dizi konuyla ilgili deneme, inceleme, söyleşi ve semineri okuyucularımızın istifadesine sunuyoruz. Yeni Umran'larda buluşmak dileğiyle 

 


 • Sayı: 359
 • Sayı: 358
 • Sayı: 357
 • Sayı: 356
 • Sayı: 355
 • Sayı: 354
 • Sayı: 353
 • Sayı: 352
 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348