Başörtüsü Özgürlüktür; Özgürlükler Başörtüsünden Geçer

 

Baflflörtüsü özgürlüktür; mümin kad›n›n özgürlü¤ünü, taciz
edici bak›fllardan eminli¤ini, fleytanî ve nefsanî zincirlerden
âzâde oluflunu ve Allah’a teslimiyetini simgeler. Kur’ân’›n kad›
n tesettürü için kulland›¤› “humur”(24/31) ve “cilbâb”(
33/59) kavramlar›n› hatta “takvâ elbisesi”(7/26) kavram›
n› da kapsayan bir genifllik kazanm›fl bulunan baflörtüsü,
bugün mümin kad›n› di¤erlerinden ay›ran bir alâmet-i farika,
bir kimlik sembolü haline gelmifltir. Bu anlam›yla baflörtüsü,
kad›n› flehvetin, modan›n, tüketimin.. arac›/esiri olmaktan
kurtarmakta; onu yaln›zca Allah’a kul yaparak mutlak özgürlü¤
üne kavuflturmaktad›r.
Özgürlük baflflörtüsüdür; bugün gelinen noktada mümin
kad›nlar›n özgür olduklar›, baflörtülerini her alanda serbestçe
kullanmalar› ile anlafl›labilmektedir. Gerek Türkiye ve Tunus
gibi ‹slam ülkelerinde gerekse Fransa, Belçika gibi Bat› ülkelerinde
temel özgürlükler ve be-tahsis inanç özgürlü¤ü baflörtüsü
ile test edilmektedir. Baflörtüsü serbest olmadan di¤er özgürlükler
yapay ve anlams›z olmakta; bütün insan haklar›, demokrasi,
eflitlik söylemleri havada kalmaktad›r. Din ve vicdan
özgürlü¤ü baflta olmak üzere bütün özgürlüklerin ilk ve en
önemli efli¤i baflörtüsü özgürlü¤üdür.
Bütün dünyada oldu¤u gibi bu topraklarda da modernleflme
projeleri hep kad›n k›yafeti üzerinden gerçeklefltirilmek istenmifl;
müslüman kad›n›n aç›l›p saç›lmas› bu ba¤lamda ça¤-
dafll›k/modernlik olarak görülüp özendirilirken tesettür ve
onu simgeleyen baflörtüsü gerilik alâmeti say›lm›fl; özgürlük
alanlar› hep baflörtüsü üzerinden daralt›lm›flt›r.
fiimdi, AB yolunda ‘sessiz devrim’ gerçeklefltirdi¤i söylenerek
pohpohlanan Türkiye’de özgürlük alanlar›n›n geniflleyip
genifllemedi¤i yine baflörtüsü ile test edilecektir. Sözgelifli, baflörtüsüne
iliflkin yasaklar kalkmadan ö¤renci aff›n›n hiçbir
anlam› yoktur ve baflörtüsü yüzünden okulundan olan binlerce
ö¤renciyle, “bafl›n› aç da gel” dercesine alay etmektir.
Derginiz Umran, bu gerçeklerden hareketle; bizatihi özgürlük
demek olan baflörtüsünü, Türkiye insan›n›n özgür yaflama
hakk› ba¤lam›nda kapa¤›na tafl›yor. Bu çerçevede oluflturulan
kapak dosyas›nda Abdullah Y›ld›z, Dilaver Demira¤,
Nazife fifiiflflman, Ahmet Da¤, Sibel Cantemir, Seyhan Yaman,
Yusra K.Gannuflfli ve Stella White’in yaz›lar› yer al›yor.
Bu say›n›n aç›koturumu da, özgürlük alanlar› giderek daralt›-
lan Müslümanlar›n durumu/duruflu ve tak›nmalar› gereken tav›
r üzerine. Kat›lanlar Mustafa Ayd›n, Hikmet Demir,
A.Cemil Ertunç.
Umran’›n bu say›s›nda ayr›ca; Mustafa Ayd›n’›n AB ve ‹slam
konulu tahlilini, Rusya ve Bat› uygarl›¤›na köklü elefltirilen
getiren A.Soljenitsyn’le yap›lan derinlikli söylefliyi, Edward
Said’in çal›flma arkadafl› D.Herman’›n, “postkolonyal entellektüeller”
ba¤lam›nda ona dair yapt›¤› de¤erlendirmeyi,
Mustafa Ald›’n›n Bejan Matur’a iliflkin incelemesini kaç›rmamal›
s›n›z.
Umran’›n bu ayki ek’inde ise, AB Komisyonu ‹lerleme/
Tavsiye Raporunu bulacaks›n›z.
Yeni Umran’larda buluflmak duas›yla, Ramazan Bayram›-
n›z›n hay›rlara vesile olmas›n› dileriz.

 

EDİTÖR                                               Kasım 2004, Sayı:123, Sayfa:1

Başörtüsü özgürlüktür; mümin kadının özgürlüğünü, taciz edici bakışlardan eminliğini, şeytanî ve nefsanî zincirlerden âzâde oluşunu ve Allah’a teslimiyetini simgeler. Kur’ân’ın kadın tesettürü için kullandığı “humur” (24/31) ve “cilbâb” (33/59) kavramlarını hatta “takvâ elbisesi” (7/26) kavramını da kapsayan bir genişlik kazanmış bulunan başörtüsü, bugün mümin kadını diğerlerinden ayıran bir alâmet-i farika, bir kimlik sembolü haline gelmiştir. Bu anlamıyla başörtüsü, kadını şehvetin, modanın, tüketimin... aracı/esiri olmaktan kurtarmakta; onu yalnızca Allah’a kul yaparak mutlak özgürlüğüne kavuşturmaktadır. Özgürlük başörtüsüdür; bugün gelinen noktada mümin kadınların özgür oldukları, başörtülerini her alanda serbestçe kullanmaları ile anlaşılabilmektedir. Gerek Türkiye ve Tunus gibi İslam ülkelerinde gerekse Fransa, Belçika gibi Batı ülkelerinde temel özgürlükler ve be-tahsis inanç özgürlüğü başörtüsü ile test edilmektedir. Başörtüsü serbest olmadan diğer özgürlükler yapay ve anlamsız olmakta; bütün insan hakları, demokrasi,eşitlik söylemleri havada kalmaktadır. Din ve vicdan özgürlüğü başta olmak üzere bütün özgürlüklerin ilk ve en önemli eşiği başörtüsü özgürlüğüdür. Bütün dünyada olduğu gibi bu topraklarda da modernleşme projeleri hep kadın kıyafeti üzerinden gerçekleştirilmek istenmiş; müslüman kadının açılıp saçılması bu bağlamda çağdaşlık/modernlik olarak görülüp özendirilirken tesettür ve onu simgeleyen başörtüsü gerilik alâmeti sayılmış; özgürlük alanları hep başörtüsü üzerinden daraltılmıştır. Şimdi, AB yolunda ‘sessiz devrim’ gerçekleştirdiği söylenerek pohpohlanan Türkiye’de özgürlük alanlarının genişleyip genişlemediği yine başörtüsü ile test edilecektir. Sözgelişi, başörtüsüne ilişkin yasaklar kalkmadan öğrenci affının hiçbir anlamı yoktur ve başörtüsü yüzünden okulundan olan binlerce öğrenciyle, “başını aç da gel” dercesine alay etmektir. Derginiz Umran, bu gerçeklerden hareketle; bizatihi özgürlük demek olan başörtüsünü, Türkiye insanının özgür yaşama hakkı bağlamında kapağına taşıyor. Bu çerçevede oluşturulan kapak dosyasında Abdullah Yıldız, Dilaver Demirağ, Nazife Şişman, Ahmet Dağ, Sibel Cantemir, Seyhan Yaman, Yusra K.Gannuşi ve Stella White’in yazıları yer alıyor. Bu sayının açık oturumu da, özgürlük alanları giderek daraltılan Müslümanların durumu/duruşu ve takınmaları gereken tavır üzerine. Katılanlar Mustafa Aydın, Hikmet Demir, A.Cemil Ertunç. Umran’ın bu sayısında ayrıca; Mustafa Aydın’ın AB ve İslam konulu tahlilini, Rusya ve Batı uygarlığına köklü eleştirilen getiren A.Soljenitsyn’le yapılan derinlikli söyleşiyi, Edward Said’in çalışma arkadaşı D.Herman’ın, “postkolonyal entellektüeller” bağlamında ona dair yaptığı değerlendirmeyi, Mustafa Aldı’nın Bejan Matur’a ilişkin incelemesini kaçırmamalısınız. Umran’ın bu ayki ek’inde ise, AB Komisyonu İlerleme/Tavsiye Raporunu bulacaksınız. Yeni Umran’larda buluşmak duasıyla, Ramazan Bayramınızın hayırlara vesile olmasını dileriz.

 


 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348
 • Sayı: 347
 • Sayı: 346
 • Sayı: 345
 • Sayı: 344
 • Sayı: 343
 • Sayı: 342
 • Sayı: 341
 • Sayı: 340