Ramazan: Diriliflfle Ça¤r›

 

Yeni bir Ramazan iklimine bizleri kavuflturan Rabbimize
hamdolsun.
Asr sûresinde iflaret buyurulan hüsrân ça¤›nda, insanl›
k yeni bir “rûh”a, yeni bir solu¤a, yeni bir dirilifle muhtaç.
‹simlerinden biri de “Rûh” olan Kur’ân, “hayat verici”,
“diriltici” ilkeleri ile, zamanlar ve mekanlar› üstü mesaj›yla,
21.yüzy›l cahiliyesinin bata¤›nda k›vranan insano¤luna
imdâd etmeye hâz›r olarak elimizin alt›nda duruyor. Ancak,
Kur’ân’›n mesaj›n› bu ça¤da anlay›p yaflayarak ‘asr›n
idrâkine’ sunabilecek, Hz.Rasûl(s) gibi “yaflflayan
Kur’ân”lar olarak insanlara güzel örneklikler teflkil edebilecek,
Onun sünnetini ça¤a tafl›yabilecek köprü insanlara
ve kurumlara ihtiyaç var.
Allah Rasûlü, “Karanl›k geceler gibi iflfller kar›flflt›¤› zaman
Allah’›n Kitab›na sar›l›n” buyuruyor. ‹flte bütün ifllerin
ve iliflkilerin “karanl›k geceler gibi kar›flt›¤›” flu bunal›
m ça¤›nda, “Kur’ân ay›” olan (Kur’ân’›n insanl›¤a lütuf
buyuruldu¤u ay olan) Ramazan, insanlar› yeni bir do¤ufla,
dirilifle, huzûr iklimine ça¤›r›yor. fiirkin, küfrün, isyan›n,
günah›n, zulüm ve haks›zl›¤›n “alt›n devrini” yaflad›¤› bir
zaman diliminde Kur’ân’›n “Rûh”una ne kadar da muhtaç
bulunuyoruz! ‹flte Ramazan bu “Rûh”un diriltici nefesini
solumak için müstesna bir f›rsat.
Derginiz Umran, bu mülahazalarla Ramazan’›,
Kur’ân’›, Sünnet’i kapak konusu yapt›. Bu ba¤lamda; Abdullah
Y›ld›z’›n Profesör M.Hayri K›rbaflflo¤lu ile gerçeklefltirdi¤
i “Sünneti Ça¤a Tafl›mak” konulu sohbet ile Dr.Kerim
Bulad›’n›n “Hayat Veren Kitab: Kur’ân” bafll›kl› incelemesi
ve Münib Engin Noyan ile Hac› Kaya’n›n Kur’ân
eksenli Ramazan yaz›lar› derinlikli bilgiler ve yorumlar sunuyor.
Necip Yolcu’nun Ramazan’da daha yo¤un olarak
tan›k oldu¤umuz “‹slâm’da Sosyal Dayan›flma”y› ortaya koyan
makalesi ise Mustafa Ald›’n›n “Edebiyat›m›zda Ramazan”
üzerine yaz›lar› ise çerçeveyi tamaml›yor.
Bu say›m›zdaki di¤er dosyalar›m›zda ve ek’imizde
önemli ve ›skalanmayacak metinler yer al›yor. Bu meyanda
Prof.Dr. Ahmed Yüksel Özemre hocam›z›n, bir türlü
Laik olamayan “Laiklik Afl›¤› Devlet”in çeliflkili hâlini irdeleyen
nefis analizi, Tevfik Emin’in 11 Eylül vesilesiyle kaleme
ald›¤› “Takvimin Ölümü ya da Gerçe¤e Dönüfl” bafll›kl›
makalesini ve ek’imizde yer alan ve bir Ortado¤u/‹slâm
ülkesi olarak gelece¤imizi do¤rudan ilgilendiren stratejik
raporlar› kaç›rmamalar›n› tavsiye ediyoruz.
Ramazan’›n insan›m›z ve tüm insanl›k için hay›rlara
vesile olmas› duas›yla.

 

EDİTÖR                                                   Ekim 2004, Sayı:122, Sayfa:1

Yeni bir Ramazan iklimine bizleri kavuşturan Rabbimize hamdolsun.Asr sûresinde işaret buyurulan hüsrân çağında, insanlık yeni bir “rûh”a, yeni bir soluğa, yeni bir dirilişe muhtaç. İsimlerinden biri de “Rûh” olan Kur’ân, “hayat verici”,“diriltici” ilkeleri ile, zamanlar ve mekanları üstü mesajıyla, 21.yüzyıl cahiliyesinin batağında kıvranan insanoğluna imdâd etmeye hâzır olarak elimizin altında duruyor. Ancak, Kur’ân’ın mesajını bu çağda anlayıp yaşayarak ‘asrın idrâkine’ sunabilecek, Hz. Rasûl(s) gibi “yaşayan Kur’ân”lar olarak insanlara güzel örneklikler teşkil edebilecek, Onun sünnetini çağa taşıyabilecek köprü insanlara ve kurumlara ihtiyaç var. Allah Rasûlü, “Karanlık geceler gibi işler karıştığı zaman Allah’ın Kitabına sarılın” buyuruyor. İşte bütün işlerin ve ilişkilerin “karanlık geceler gibi karıştığı" şu bunalım çağında, “Kur’ân ayı” olan (Kur’ân’ın insanlığa lütuf buyurulduğu ay olan) Ramazan, insanları yeni bir doğuşa, dirilişe, huzûr iklimine çağırıyor. Şirkin, küfrün, isyanın, günahın, zulüm ve haksızlığın “altın devrini” yaşadığı bir zaman diliminde Kur’ân’ın “Rûh”una ne kadar da muhtaç bulunuyoruz! İşte Ramazan bu “Rûh”un diriltici nefesini solumak için müstesna bir fırsat. Derginiz Umran, bu mülahazalarla Ramazan’ı,Kur’ân’ı, Sünnet’i kapak konusu yaptı. Bu bağlamda; Abdullah Yıldız’ın Profesör M.Hayri Kırbaşloğlu ile gerçekleştirdiği “Sünneti Çağa Taşımak” konulu sohbet ile Dr. Kerim Buladı’nın “Hayat Veren Kitab: Kur’ân” başlıklı incelemesi ve Münib Engin Noyan ile Hacı Kaya’nın Kur’ân eksenli Ramazan yazıları derinlikli bilgiler ve yorumlar sunuyor. Necip Yolcu’nun Ramazan’da daha yoğun olarak tanık olduğumuz “İslâm’da Sosyal Dayanışma”yı ortaya koyan makalesi ise Mustafa Aldı’nın “Edebiyatımızda Ramazan” üzerine yazıları ise çerçeveyi tamamlıyor. Bu sayımızdaki diğer dosyalarımızda ve ek’imizde önemli ve ıskalanmayacak metinler yer alıyor. Bu meyanda Prof.Dr. Ahmed Yüksel Özemre hocamızın, bir türlü Laik olamayan “Laiklik Aşığı Devlet”in çelişkili hâlini irdeleyen nefis analizi, Tevfik Emin’in 11 Eylül vesilesiyle kaleme aldığı “Takvimin Ölümü ya da Gerçeğe Dönüş” başlıklı makalesini ve ek’imizde yer alan ve bir Ortadoğu/İslâm ülkesi olarak geleceğimizi doğrudan ilgilendiren stratejik raporları kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz. Ramazan’ın insanımız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olması duasıyla.

 


 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348
 • Sayı: 347
 • Sayı: 346
 • Sayı: 345
 • Sayı: 344
 • Sayı: 343
 • Sayı: 342
 • Sayı: 341
 • Sayı: 340