Hasbihal

 

Değerliokuyucularımız,-' 
.Dergimizinyenibirsayısıyladahasizleriselamlıyoruz. 
1995'inhusonsayısındaağırhkholarak,Türkiyeharicindegelişenvedünyamüslümanlarınıilgilendirenkonularıelealıyoruz.Geçtiğimizhaftalarbubakımdanİslamdünyasının 
jKkçokköşesindeönemligelişmelerinyaşandı-ğıbirdönemoldu.Bugelişmelerinbaşında 
kuşkusuzBosna'dayaşananbarışsüreci,Cezayir'd eyapılanseçimlerveÇeçenistan'daki 
mücadeleninakibetigeliyor. 
Bosnakonusundakigelişmelereışıktutması 
ümidiylesizlere,vakfımızdagerçekleştirilenve^ 
gazeteci-yazarCengizÇandar,ProfHüseyin 
•HatemiveDayanışmaVakfıBaşkanıCevat 
Özkaya'nmkatıldığı"Bosna'daneleroluyor?" 
konulupanelileAliİzzetbegotiç'inCenevre 
sürecineilişkindeğerlendirmesinisunuyoruz. 
ÇeçenistanveKafkaslarkonusundaiseMehdi 
NüzhetÇetinbaş'ınkalemealdığıbirçalışmayı 
veAbdullahYıldız'ındahagenelanlamdaki, 
değerlendirmesiniokuyabilirsiniz. 
BjımazanErsoy'unCezayir'e,ilişkingenişin-. 
çekmesininsonyıÜardakigelişmelerleilgili 
bölümünü,buülkemüslümanlarınınmaruz 
_kaldığızulüm,haksızlıkvekomplolaraışıktutmasıümidiyleyayınlıyoruz. 
YinebusayıdaMesutKaraşahan'mdünyadaki 
.birdizigelişmeyieleajançalışmasınıveKeş-mircihadınınönderlerindenSeyyidAliGeylaniileyapılanbirsöyleşininçevirisinibulabi-' 
•lirsiniz.-LokmanYıldırım'mİslam'ayönelengençliği 
konuedindiğidenemesini,BurhanettinÇan'ın 
temiztoplumuKu/anîaçıdaninceleyençalış-masınındevamınıveSedat^Namda/ınçevirisiyleverdiğimizMarjorie'Kelly'nin' 
incelemesininsönbölümünüdeokuyucuları-mızınistifadesinesunuyoruz. 
Türkiyeköşemizdeisehükümetkrizivemedyadasürgitdevamedeiikavgalarımizahibir 
üsluplakalemealanRıfatKüçük'ünyazısını 
okuyabilirsiniz.'• 
Buradabelirttnekistediğimizbirdiğerhusus 
daekonomikşartlardolayısıyladergimizin 
fiyatındaveabonebedelindeyapmakzorunda 
kaldığımızyenibelirleme.Okuyucularımızın 
bukonudabizianlayışlakarşılayacaklarını' 
umuyor,,,-.Selamvesevgilerimizisunuyoruz.'

 

EDİTÖR                                           Kasım-Aralık 1995, Sayı:28, Sayfa:1

Değerli okuyucularımız, Dergimizin yeni bir sayısıyla daha sizleri selamlıyoruz. 1995'in bu son sayısında ağırlıklı olarak, Türkiye haricinde gelişen ve dünya müslümanlarını ilgilendiren konuları ele alıyoruz. Geçtiğimiz haftalar bu bakımdan İslam dünyasının pek çok köşesinde önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönem oldu. Bu gelişmelerin başında kuşkusuz Bosna'da yaşanan barış süreci, Cezayir'de yapılan seçimler ve Çeçenistan'daki mücadelenin akibeti geliyor. Bosna konusundaki gelişmelere ışık tutması ümidiyle sizlere, vakfımızda gerçekleştirilen ve gazeteci yazar Cengiz Çandar, Prof. Hüseyin Hatemi ve Dayanışma Vakfı Başkanı Cevat Özkaya'nın katıldığı "Bosna'da neler oluyor?" konulu panel ile Ali İzzetbegoviç'in Cenevre sürecine ilişkin değerlendirmesini sunuyoruz. Çeçenistan ve Kafkaslar konusunda ise Mehdi Nüzhet Çetinbaş'ın kaleme aldığı bir çalışmayı ve Abdullah Yıldız'ın daha genel anlamdaki, değerlendirmesini okuyabilirsiniz. Ramazan Ersoy'un Cezayir'e, ilişkin geniş incelemesinin son yıllardaki gelişmelerle ilgili bölümünü, bu ülke müslümanlarının maruz kaldığı zulüm, haksızlık ve komplolara ışık tutması ümidiyle yayınlıyoruz. Yine bu sayıda Mesut Karaşahan'ın dünyadaki bir dizi gelişmeyi ele alan çalışmasını ve Keşmir cihadının önderlerinden Seyyid Ali Geylani ile yapılan bir söyleşinin çevirisini bulabilirsiniz. Lokman Yıldırım'ın İslam'a yönelen gençliği konu edindiği denemesini, Burhanettin Can'ın temiz toplumu Kur'anî açıdan inceleyen çalışmasının devamını ve Sedat Namdar'ın çevirisiyle verdiğimiz Marjorie Kelly'nin incelemesinin son bölümünüde okuyucularımızın istifadesine sunuyoruz. Türkiye köşemizde ise hükümet krizi ve medyada sürgit devam eden kavgaları mizahi bir üslupla kaleme alan Rıfat Küçük'ün yazısını okuyabilirsiniz. Burada belirtmek istediğimiz bir diğer hususda ekonomik şartlar dolayısıyla dergimizin fiyatında ve abone bedelinde yapmak zorunda kaldığımız yeni belirleme. Okuyucularımızın bu konuda bizi anlayışla karşılayacaklarını umuyor, Selam ve sevgilerimizi sunuyoruz.

 


 • Sayı: 358
 • Sayı: 357
 • Sayı: 356
 • Sayı: 355
 • Sayı: 354
 • Sayı: 353
 • Sayı: 352
 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348
 • Sayı: 347