Hasbihal

 

Sevgiliokuyucularımız, 
Umran'myenibirsayısıyladahakarşıriıza 
çıkmaimkanı'bulduğumuziçinAllah'ahamdediyoruz,, 
Busayımızdadayineülkegündemimizi-özellikleGümrükBirliğitartışmalarıdolayısıylasondönemdeoldukçameşguledenbirkonuyu 
ağırlıklıolarakelealıyoruz.Batılılaşmahadisesiinsanımızınyaklaşıkikiyüzyıldırgündemindeolanbirolgu.Osmanlıîmparatorlu-ğu'nunsondönemlerindenitibarenöncehayranlıkşeklinde,zamanlagittikçekörükörüne 
taklidevaranboyutlardaBatı'yakarşıoluşan 
ilgiinsanımızıiçindebulunduğumuzgünlere 
kadarmeşguletti.. 
AncakbugünBatı'dakiçokboyutlugelişmelerlebirlikteülkemizdeveİslamDünyası'nda 
dünyanınbucoğrafyasınakarşıolanyaklaşım 
veta-öıralışlardadabirfaMılıkgözlenmekte. 
BubakımdanAbdullahYıldızveMesutKara-şahan'mçalışmalarınıbusüreciirdeleyenyazılarolarakdikkatinizesunuyoruz.Konuylail-~ 
giliolarakAbdurrahmanArslanileyaptığımız' 
söyleşiözellikleİslamcıhareketaçısındankaydadeğerbakışlarsağlamakta.YineuzunyıllardanberiAmerikanüniversitelerindeçalış-malarınıyürütenProf.Dr.OktaySinanoğ-lu'nunvakfımızdayaptığısohbetideözellikle 
Batıinsanınıtanımakaçısındanilginçbulaca-ğınızıumuyoruz. 
YinebusayımızdaEdipSevinç'in,dahaönceki 
çalışmasınınbirdevamıniteliğindeolanveliberalrefahdevletinikonuedinenyazısını, 
ÖmerÇıtlak'mmoderndevletteyöneticisultasınıirdeleyen,KâniTorun'unİslamiyönetim 
anlayışlarıüzerinekalemealdığıçalışmalarını 
veProf.Dr.BurhanettinÇan'ın-temiz 
toplumuKur'anîbakışaçısıylainceleyençalış-masınındevamınıbulabilirsiniz. 
MüslümanulusdevletlerüzerineMarjorie 
Keliy'ninyaptığıincelemeyiİseSedatNamdar'ınçevirisiyleyayınlıyoruz.^ 
Yazboyuncagündemimizimeşguledenanayasadeğişikliğineilişkinkısabirdeğiniyive 
geçtiğimizaylardaİstanbul'daMGVtarafındantertiplenenveİslamiyönetimlmntartışıl-_dığıkonferanstaMalezyalıtemsilciDr.MuhammedNurManuty'ninyaptığıMalezya'ya 
ilişkindeğerlendirmeTürkiyeveDünyasayfalarımızda'.-YeniÜmran'lardabuluşmakdileğiyle, 
Selamlar,saygılar. 

 

EDİTÖR                                 Temmuz-Ağustos 1995, Sayı:26, Sayfa:2

Sevgili okuyucularımız, Umran'ın yeni bir sayısıyla daha karşınıza çıkma imkanı bulduğumuz için Allah'a hamd ediyoruz. Bu sayımızda da yine ülke gündemimizi özellikle Gümrük Birliği tartışmaları dolayısıyla son dönemde oldukça meşgul eden bir konuyu ağırlıklı olarak ele alıyoruz. Batılılaşma hadisesi insanımızın yaklaşık iki yüz yıldır gündeminde olan bir olgu. Osmanlı împaratorluğu'nun son dönemlerinden itibaren önce hayranlık şeklinde, zamanla gittikçe körükörüne taklide varan boyutlarda Batı'ya karşı oluşan ilgi insanımızı içinde bulunduğumuz günlere kadar meşgul etti... Ancak bugün Batı'daki çok boyutlu gelişmelerle birlikte ülkemizde ve İslam Dünyası'nda dünyanın bu coğrafyasına karşı olan yaklaşım ve tavır alışlarda da bir farklılık gözlenmekte. Bu bakımdan Abdullah Yıldız ve Mesut Karaşahan'ın çalışmalarını bu süreci irdeleyen yazılar olarak dikkatinize sunuyoruz. Konuyla ilgili olarak Abdurrahman Arslan ile yaptığımız söyleşi özellikle İslamcı hareket açısından kayda değer bakışlar sağlamakta. Yine uzun yıllardan beri Amerikan üniversitelerinde çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu'nun vakfımızda yaptığı sohbeti de özellikle Batı insanını tanımak açısından ilginç bulacağınızı umuyoruz. Yine bu sayımızda Edip Sevinç'in, daha önceki çalışmasının bir devamı niteliğinde olan ve liberal refah devletini konu edinen yazısını, Ömer Çıtlak'ın modern devlette yönetici sultasını irdeleyen, Kâni Torun'un İslami yönetim anlayışları üzerine kaleme aldığı çalışmalarını ve Prof. Dr. Burhanettin Can'ın temiz toplumu Kur'anî bakış açısıyla inceleyen çalışmasının devamını bulabilirsiniz. Müslüman ulus devletler üzerine Marjorie Keliy'nin yaptığı incelemeyi ise Sedat Namdar'ın çevirisiyle yayınlıyoruz. Yaz boyunca gündemimizi meşgul eden anayasa değişikliğine ilişkin kısa bir değiniyi ve geçtiğimiz aylarda İstanbul'da MGV tarafından tertiplenen ve İslami yönetimlerin tartışıldığı konferansta Malezyalı temsilci Dr. Muhammed Nur Manuty'nin yaptığı Malezya'ya ilişkin değerlendirme Türkiye ve Dünya sayfalarımızda. Yeni Ümran'larda buluşmak dileğiyle, Selamlar, saygılar.

 


 • Sayı: 359
 • Sayı: 358
 • Sayı: 357
 • Sayı: 356
 • Sayı: 355
 • Sayı: 354
 • Sayı: 353
 • Sayı: 352
 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348