Hasbihal

 

Sevgiliokuyucularımız,.. . 
r,'''. 
Dergimizinyenibirsayısındadahabuluşmaimkanıverdiğiiçin 
Allah'ahamdediyoruz:-Yayıncılıkaçısındanölümevsimolaraknitelenensıcakyaz 
aylarındaistifadenizesunmayaçalıştığımızbusayımız,siyasal 
alandadasıcakgelişmelerinyaşandığıbirdönemerastladı. 
24Aralık1995'teyapılangenelseçimlerdenbuyanasüregelen 
siyasalbelirsizlikveistikrarsızlıkortamıREFAHYOLhükümetininkuruluşuyladüzelmeyolunagirmişgibigözüküyor. 
Hadiseninendikkatedeğeryakıise,MNP-MSP-RPaşamalarındangeçerekuzunmücadelelersonundabugüniktidara 
ortakolmayı,hükümetinağırlıklıvebüyükortağıolmayı 
başaranİslamcıbirsiyasalhareketinrejimtarafındanartık 
rneşrukabuledilmişsayıldığıdır. 
BusebeplebizlerÜmran'ınTemmuz-Ağuştossayısındabu. 
gelişmeyivedahageneldedemüslümanlarınsiyasetten 
ekonomiye,gündelikhayatakadarverdikleri"ilkelidavranış-imtihanı"mtartışıyoruz.Hadiseye,tarihboyuncayüşanan 
tevhid-şirkmücadelesindenalınabilecekderslerışığındabakmayaçalışıyoruz.'-YinebusayımızdaTürkiye'nindışpolitikasındantasavvuf 
tartışmalarınakadarbirdizikonuüzerineufukaçıcıpanel, 
seminer,incelemeveçeviriyiokuyucularımızınistifadesine 
sunuyoruz. 
'Selamvesevgiile,

 

EDİTÖR                                        Temmuz-Ağustos 1996, Sayı:32, Sayfa:1

Sevgili okuyucularımız, Dergimizin yeni bir sayısında daha buluşma imkanı verdiği için Allah'a hamd ediyoruz. Yayıncılık açısından ölü mevsim olarak nitelenen sıcak yaz aylarında istifadenize sunmaya çalıştığımız bu sayımız, siyasal alanda da sıcak gelişmelerin yaşandığı bir döneme rastladı. 24 Aralık 1995'te yapılan genel seçimlerden bu yana süregelen siyasal belirsizlik ve istikrarsızlık ortamı REFAHYOL hükümetinin kuruluşuyla düzelme yoluna girmiş gibi gözüküyor. Hadisenin en dikkate değer yanı ise, MNP-MSP-RP aşamalarından geçerek uzun mücadeleler sonunda bugün iktidara ortak olmayı, hükümetin ağırlıklı ve büyük ortağı olmayı başaran İslamcı bir siyasal hareketin rejim tarafından artık rneşru kabul edilmiş sayıldığıdır. Bu sebeple bizler Ümran'ın Temmuz-Ağuştos sayısında bu gelişmeyi ve daha genelde de müslümanların siyasetten ekonomiye, gündelik hayata kadar verdikleri "ilkeli davranış-imtihanı"nı tartışıyoruz. Hadiseye, tarih boyunca yaşanan tevhid-şirk mücadelesinden alınabilecek dersler ışığında bakmaya çalışıyoruz. Yine bu sayımızda Türkiye'nin dış politikasından tasavvuf tartışmalarına kadar bir dizi konu üzerine ufuk açıcı panel, seminer, inceleme ve çeviriyi okuyucularımızın istifadesine sunuyoruz. Selam ve sevgi ile,

 


 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348
 • Sayı: 347
 • Sayı: 346
 • Sayı: 345
 • Sayı: 344
 • Sayı: 343
 • Sayı: 342
 • Sayı: 341
 • Sayı: 340