Islâm, Modernleşme Ve Fazlur Rahman Tecrübesi

 

22-23 şubat ta rihlerinde İs lâm
ve Modernizm başlığı altında
F a z lu r R ahm an T e c rü b e s i
konulu Uluslararası bir sempozyum
d ü z en len d i. İstan b u l Büyükşehir
Belediyesi Kültür Daire
Başkanlığı ta ra fın dan
düzenlenen,

 

UMRAN                                           Mart-Nisan 1997, Sayı:36, Sayfa:73

22-23 şubat tarihlerinde İslâm ve Modernizm başlığı altında Fazlur Rahman Tecrübesi konulu Uluslararası bir sempozyum düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen,

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.

 


 • Sayı: 301
 • Sayı: 300
 • Sayı: 299
 • Sayı: 298
 • Sayı: 297
 • Sayı: 296
 • Sayı: 295
 • Sayı: 294
 • Sayı: 293
 • Sayı: 292
 • Sayı: 291
 • Sayı: 290