Türkiye'nin Dengesini Bozan Gizli Güç

 

ttihat Terakki’den günümüze dek
birçok sivil ve askeri bürokrat ile
ayd›n, bilim adam› ve siyasetçinin
hata yapt›k fleklinde itiraflar›na flahit
olmaktay›z. Bunca hayati hatan›n yap›
lmas›na iliflkin de¤iflik zamanlarda
yap›lan bu hayati itiraflar›n, niçin etkili
olamad›¤›, bir sonraki neslin niçin
gerekli dersi alamad›¤›, benzer hatalar›
tekrarlay›p durdu¤u, bugün üzerinde
en çok durulmas› ve düflünülmesi
gereken bir nokta olarak karfl›-
m›za ç›kmaktad›r.

Türkiye'nin Dengesini Bozan Gizli Güç

Burhanettin CAN                                              Ocak 2008, Sayı:161, Sayfa:12

İttihat Terakki’den günümüze dek birçok sivil ve askeri bürokrat ile aydın, bilim adamı ve siyasetçinin hata yaptık şeklinde itiraflarına şahit olmaktayız. Bunca hayati hatanın yapılmasına ilişkin değişik zamanlarda yapılan bu hayati itirafların, niçin etkili olamadığı, bir sonraki neslin niçin gerekli dersi alamadığı, benzer hataları tekrarlayıp durduğu, bugün üzerindeen çok durulması ve düşünülmesi gereken bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız. • Sayı: 352
 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348
 • Sayı: 347
 • Sayı: 346
 • Sayı: 345
 • Sayı: 344
 • Sayı: 343
 • Sayı: 342
 • Sayı: 341