Güzel Ahlakın Yeniden İnşası II

 

Birinci bölümde Prof. Dr. Burhaneddin Can, yaz›s›-
na Türkiye’deki iki a¤›rl›k merkezine sahip bir tahterevalli
sistemini analiz ederek bafllam›fl, “Türkiye’deki
yap›, iki a¤›rl›k merkezine sahip bir tahterevalli
sistemdir. Bir taraf›nda bat›l› de¤erlere dayal› sistem,
di¤er taraf›nda belli boyutlar› ile ‹slami de¤erleri benimsemifl
millet vard›r.” dedikten sonra AKP iktidar›
yla birlikte bu sistemin de¤iflen boyutlar›n›, “D›fl
güçler bu iki a¤›rl›k merkezinin üst üste gelmesini
istemedikleri gibi taraflardan birinin afl›r› kuvvetlenmesini
de istememektedirler.

Güzel Ahlakın Yeniden İnşası II

Burhanettin CAN                                                 Kasım 2008, Sayfa:39, Sayı:171

Birinci bölümde Prof. Dr. Burhaneddin Can, yazısına Türkiye’deki iki aşırılık merkezine sahip bir tahterevalli sistemini analiz ederek başlamıştır,  “Türkiye’deki yapı, iki aşırılık merkezine sahip bir tahterevalli sistemdir. Bir tarafında batılı devletlere dayalı sistem, diğer tarafında belli boyutları ile islami değerleri benimsemiş millet vardır.” dedikten sonra AKP iktidarıyla birlikte bu sistemin değişen boyutlarını, “Dış güçler bu iki aşırılık merkezinin üst üste gelmesini istemedikleri gibi taraflardan birinin aşırı kuvvetlenmesinide istememektedirler.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 


 • Sayı: 352
 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348
 • Sayı: 347
 • Sayı: 346
 • Sayı: 345
 • Sayı: 344
 • Sayı: 343
 • Sayı: 342
 • Sayı: 341