Ramazan'ın Bilincine Varmak

 

aman ak›p gidiyor. Umutlar, gerilimler s›-
k›nt›lar; genel seçimler, cumhurbaflkanl›-
¤› seçimleri, kiflisel grupsal hayat›m›zdaki
meflgaleler, kapt›rm›fl gidiyoruz. Asl›ndan en iyisinden
en kötü sonucuna kadar bütün bunlar
araçsal bir dünyad›r, bütün bunlar›n gerisinde
arta kalacak fleyler var oluflumuzun temel amac›
na yönelik düflünceler, niyetler ve eylemlerdir.

 

Mustafa AYDIN                      Eylül 2007, Sayı:157, Sayfa:25 

Zaman akıp gidiyor. Umutlar, gerilimler sıkıntılar; genel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimleri, kişisel grupsal hayatımızda ki meşgaleler, kaptırmış gidiyoruz. Aslından en iyisinden en kötü sonucuna kadar bütün bunlar araçsal bir dünyadır, bütün bunların gerisinde arta kalacak şeyler var oluşumuzun temel amacına yönelik düşünceler, niyetler ve eylemlerdir.

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.


 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315
 • Sayı: 314
 • Sayı: 313