Küresel Siyasetin Planı: Kurallıdan Kuralsıza İslamı Dönüştürmek

 

Bat›’n›n bugün en önemli derdi ‹slâm’› do-
¤al halinden dönüfltürmek ve kendince
›l›ml› bir ‹slam üretebilmektir. Anlafl›ld›¤›
kadar›yla bu konuda sûfî gelenekten ve onun tasavvuf
anlay›fl›ndan ve tarikat örgütleniflinden yararlanma
planlar› yap›yor.

 

Mustafa AYDIN                                  Ocak 2005, Sayı:125, Sayfa:48

Batı’nın bugün en önemli derdi İslâm’ı doğal halinden dönüşürmek ve kendince ılımlı bir İslam üretebilmektir. Anlaşıldığı kadarıyla bu konuda sûfî gelenekten ve onun tasavvuf anlayışından ve tarikat örgütlenişinden yararlanma planları yapıyor.

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.


 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315
 • Sayı: 314
 • Sayı: 313