Terör ve Bir Zihniyet Çözümlemesi

 

on zamanlar›n en güncel
ve en önemli sorunlar›ndan
birisi flüphesiz PKK
terörüdür. Bilindi¤i gibi terör hareketleri
bir yükselifl göstermifl
ve bu çerçevede bir seri katliam
gerçekleflmifltir. Bunu izleyen süreçte
de bir seri geliflme yaflanm›
flt›r:

 

Mustafa AYDIN                                     Aralık 2007, Sayı:160, Sayfa:23 

Son zamanların en güncel ve en önemli sorunlarından birisi şüphesiz PKK terörüdür. Bilindiği gibi terör hareketleri bir yükseliş göstermiş ve bu çerçevede bir seri katliam gerçekleşmiştir. Bunu izleyen süreçte de bir seri gelişme yaşanmıştır:

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.


 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315
 • Sayı: 314
 • Sayı: 313