Anayasa Değişikliği Mahalle Baskısı Malezya Modeli

Anayasa Değişikliği Mahalle Baskısı Malezya Modeli

Mustafa AYDIN                                                        Kasım 2007, Sayı:159, Sayfa:38

Bilindiği gibi son tartışma konularından bir iTürkiye'deki islami gelişmeler için gösterilen Malezya modeli bir diğeri ise yine aynı amaçla kullanılan mahalle baskısıdır.

 

 

Bilindi¤i gibi, son tart›flma konular›ndan biri,
Türkiye’deki ‹slâmi geliflmeler için gösterilen
Malezya modeli, bir di¤eri ise yine
ayn› amaçla kullan›lan mahalle bask›s›d›r. Bunun
ikisi de, seçkincili¤in ‹slâmc›l›k söylemi
üzerinden halk ço¤unlu¤una karfl› tav›r koyma
araçlar›d›r.

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız. • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315
 • Sayı: 314
 • Sayı: 313