Hasbihal

 

Değerliokuyucularımız,.• 
1996'ntnilkUmran'ıylasizleriselamlıyoruz. 
GeridebıraktığımızdönemTürkiyeaçısındansiyasi 
belirsizliklerledoluolduğugibi24Aralıkseçimleride 
bukonudayaşanankriziçözmeyeyetmedi.Ve 
dergimizyayınahazırlandığısıradabirkoalisyon 
hükümetikurmaçabalan,görüşmevetartışmaları 
haladevamediyordu.ÖylegörünüyorkiTürkiye 
dahauzunbirzamansiyasiistikrarakavuşamayacak 
vebunabağlıolarakdaekonomidendışpolitikaya 
hemenbütünsahalardatoplumsaldinamiklerine 
uygunbirçözüm'arayışınakoyulamdyacak. 
'BusayımızdagerekBatılıdünyanıngerekse 
Batılılaşmamacerasınıyaşamışveyaşamaktaolan 
bizimgibitoplumlarıntartışmagündeminisıksık 
işgaledenkonulardanbirisini,aydınkonusunuele 
alıyoruz.Aydınıntoplumsalsorumlulukvemisyonunu,neleriyadakimleritemsilettiğiniveya 
etmesi-gerektiğini,EdwardSaid'intasvirettiğişekildebir"hakikatsözcüsü"olupolamayacağımve 
dahası"müslümanaydın"kavramınınbirmeşruiyet 
taşıyıptaşıyamayacağınıtartışıyor,busûrularacevap 
arıyoruz. 
BubakımdanAbdullahYıldız,Abdurrahman'Arslan, 
MustafaAydın,MustafaÖzcan,MetinÖnal 
MengüşoğluveMesutKaraşahan'mçalışmaları 
felsefiarkaplandanpratiktekiörneklerekadarkonuya 
ilişkinsanıyoruzilginçbakışaçılangetiriyor. 
Okuyucularımızınbulabileceğibirdiğerönemli 
başlıkdaHukukçularDerneği'nemensupbirgrup 
avukatınSudan'agerçekleştirdikleriseyahattenizlenimler.DernekbaşkanıAv.NecatiCeylanveAv. 
^MuharremBalcıdünyaköşemizdekisöyleşileriyle 
Sudan'lailgiligözlemleriniÜmranokuyucularının 
istifadesinesunuyorlar. 
GeçtiğimizhaftalardaTürkiyeveDünyagündemini 
meşguledenenönemligelişmelerdenbiriolan 
Bosna'dakibarışsürecineilişkinbizzatAli 
İzzetbegoviç'indeğerlendirmesinideyinedünya 
köşemizdebulabilirsiniz.İzzetbegoviç'inBosna 
HersekRadyosu'naverdiğimülakattanoluşanbu 
yazıyıarkadaşımızKemalettinKa^ançevirdi. 
2 4Aralıkgenelseçimlerininöncesivesonrasıyla 
genişbirdeğerlendirmesineveRP'ninözelkonumunadairbazımülahazalaraTürkiyeköşemizdeyer 
veriyoruz.• 
SüleymanKarakaş'ın."büyükadam"kavramı 
.çerçevesindekiilginçbirincelemesiveBurhanettin 
Çan'ın"ToplumsalkirlenmeyeKur'anîbakışlar" 
konuluçalışmasınındevamıise1996'nınbuilk 
sayısındayeralandiğerbaşlıklar.• 
.YenivedahazenginUmran'lardabuluşmak 
dileğiyle,• 
Allah'mselamverahmetiüzerinizeolsun. 

 

EDİTÖR                                        Ocak-Şubat 1996, Sayı:29, Sayfa:1

Değerli okuyucularımız, 1996'nın ilk Umran'ıyla sizleri selamlıyoruz. Geride bıraktığımız dönem Türkiye açısından siyasi belirsizliklerle dolu olduğu gibi 24 Aralık seçimleride bu konuda yaşanan krizi çözmeye yetmedi. Ve dergimiz yayına hazırlandığı sırada bir koalisyon hükümeti kurma çabaları, görüşme ve tartışmaları hala devam ediyordu. Öyle görünüyorki Türkiye daha uzun bir zaman siyasi istikrara kavuşamayacak ve buna bağlı olarak da ekonomiden dış politikaya hemen bütün sahalarda toplumsal dinamiklerine uygun bir çözüm arayışına koyulamayacak. Bu sayımızda gerek Batılı dünyanın gerekse Batılılaşma macerasını yaşamış ve yaşamakta olan bizim gibi toplumların tartışma gündemini sık sık işgaleden konulardan birisini, aydın konusunu ele alıyoruz. Aydının toplumsal sorumluluk ve misyonunu, neleri ya da kimleri temsil ettiğini veya etmesi gerektiğini, Edward Said'in tasvir ettiği şekilde bir "hakikat sözcüsü" olup olamayacağını ve dahası "müslüman aydın" kavramının bir meşruiyet taşıyıp taşıyamayacağını tartışıyor, bu sorulara cevap arıyoruz. Bu bakımdan Abdullah Yıldız, Abdurrahman Arslan, Mustafa Aydın, Mustafa Özcan, Metin Önal Mengüşoğlu ve Mesut Karaşahan'ın çalışmaları felsefi arka plandan pratikteki örneklere kadar konuya ilişkin sanıyoruz ilginç bakış açıları getiriyor. Okuyucularımızın bulabileceği bir diğer önemli başlıkda Hukukçular Derneği'ne mensup bir grup avukatın Sudan'a gerçekleştirdikleri seyahatten izlenimler. Dernek başkanı Av. Necati Ceylan ve Av. Muharrem Balcı dünya köşemizdeki söyleşileriyle Sudan'la ilgili gözlemlerini Ümran okuyucularının istifadesine sunuyorlar. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye ve Dünya gündemini meşgul eden en önemli gelişmelerden biri olan Bosna'daki barış sürecine ilişkin bizzat Ali İzzetbegoviç'in değerlendirmesinide yine dünya köşemizde bulabilirsiniz. İzzetbegoviç'in Bosna Hersek Radyosu'na verdiği mülakattan oluşan bu yazıyı arkadaşımız Kemalettin Kaplan çevirdi. 24 Aralık genel seçimlerinin öncesi ve sonrasıyla geniş bir değerlendirmesine ve RP'nin özel konumuna dair bazı mülahazalara Türkiye köşemizde yer veriyoruz. Süleyman Karakaş'ın "büyükadam" kavramı, çerçevesindeki ilginç bir incelemesi ve Burhanettin Can'ın "Toplumsal kirlenmeye Kur'anî bakışlar" konulu çalışmasının devamı ise 1996'nın bu ilk sayısında yer alan diğer başlıklar. Yeni ve daha zengin Umran'larda buluşmak dileğiyle,  Allah'ın selam ve rahmeti üzerinize olsun.

 


 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315
 • Sayı: 314
 • Sayı: 313
 • Sayı: 311-312
 • Sayı: 309-310
 • Sayı: 308